RegulaminRegulamin świadczenia usług przez Purite

Poniższy regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania ze Sklepu - on line.
Definicje użyte w regulaminie.Purite – właściciel DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1, 52-200 Komorowice; Numer KRS 514790 - SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 899 27 55 271, Regon 022447468. 
e-mail: purite@purite.pl, tel: +48 697 97 51 97


Sklep - platforma informatyczno-informacyjna połączona z siecią Internet stworzona przez SOTE, umożliwiająca Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet.


Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu. Użytkownik korzystając ze sklepu wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach przewidujących prawo odstąpienia od umowy oraz pozostałych dokumentów w formie elektronicznej niezbędnych do realizacji transakcji.

Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez DSS Sp. z o.o.

Warunki ogólne korzystania ze sklepu Purite.


Przed dokonaniem zakupu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu internetowego pod domeną purite.pl.

- Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Purite, podane są w złotówkach i zawierają VAT (są cenami brutto).

- Sklep internetowy Purite, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.purite.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

- Oferta proponowana przez Sklep jest ściśle zależna od stanu magazynowego firmy.

- Użytkownik, osoba korzystająca z usług purite.pl na podstawie zamówienia dokonanego zgodnie z procedurą zakupową kupuje, a Sklep sprzedaje produkty wyszczególnione w zamówieniu dokonanym przez kupującego.

- Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.

- Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

- Użytkownik może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie, za pośrednictwem e-mail do momentu wysłania przez Sklep zamówionych produktów.( status zamówienia wysyłany jest via e-mail na adres Użytkownika)

- Purite - zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w  nich wszelkich zmian.

- sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki rejestracji w naszym Sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty Purite (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia itp.).


 
Ochrona danych osobowych
Opisana w polityce prywatności Purite.
 
Odpowiedzialność za korzystanie z Sklepu
 
DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Sklepu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Sklepu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Właściciel sklepu zastrzega, że korzystanie z Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie DSS Sp. z o.o.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą wpłynąć na korzystanie z Sklepu.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana w momencie, kiedy system Sklepu wysyła Użytkownikowi e-mail z potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierający ilości i ceny wszystkich zamówionych towarów, łączne koszty do poniesienia przez Użytkownika, warunki płatności oraz adres, na który mają zostać wysłane produkty.

Składanie zamówień na purite.pl

1) Zamówienie może zostać złożone:
- za pośrednictwem procedury zakupów w Sklepie.
2) Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
3) Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu się środków na koncie DSS Sp. z o.o.
4) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem, Użytkownik jest o tym informowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5) Użytkownik w terminie 2 dni od chwili powiadomienia go przez Sklep o braku produktu podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia). W przypadku braku decyzji Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Sklep zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę pieniężną.
6) Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania płatności, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie, przy czym maksymalny termin wykonania umowy nie może przekraczać 30 dni.

Dostawy produktów Purite

- Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Użytkownika w zamówieniu.
- Produkt zostaje wydany Użytkownikowi w oryginalnym opakowaniu producenta, oraz w opakowaniu zbiorczym, jeżeli istnieje taka konieczność.
- Przesyłki realizowane są wyłacznie przez firmę kurierską bez zmiany ceny dla Użytkownika - Klienta.
- Forma dostawy produktu - paczka opłacona.

Koszty dostawy - przesyłki


Do każdego zamówienia Klienta indywidualnego wystawiany jest paragon faktura VAT - Firma.
W przypadku firm wystawiana jest tylko faktura VAT. Dane (niezbędne do wystawienia faktury system wymusi automatycznie przy zamówieniu – Firma


Koszt dostawy przez Kuriera DPD to 12pln brutto przy każdym zamówieniu dla zamówień poniżej 150pln.
W przypadku zamówień o wartości powyżej 150pln Klient nie ponosi kosztów dostawy.  

Formy płatności


Dostępne są dwie formy płatności:

- przelewem bankowym
- kartami płatniczymi za pomocą PayU

 

Przesyłki zagraniczne – Sprzedaż realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku z późniejszymi zmianami "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Użytkownik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed zastrzeżonym terminem.
Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca towar w stanie niezmienionym. Użytkownik nie może zwrócić towaru, który był używany lub jest zniszczony. Użytkownik zwraca towar wraz z paragonem lub fakturą.
Strony są zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń (Sklep zwrot zapłaconej kwoty równej cenie towaru, Użytkownik zwrot towaru) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i leży po stronie zwracającego przedmiot.
DSS Sp. z o.o. nie odbiera przesyłek pobraniowych. 


 
14- dniowy okres zwrotu towarów – nie dotyczy usług


 
Reklamacje

- Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

- DSS jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia - 12 miesięcy.
- Jeżeli po otrzymaniu towaru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą na adres:
 
DSS Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 7/1
52-200 Komorowice
 
- Do odsyłanego towaru/bonów upominkowych należy dołączyć paragon oraz krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).
- Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
- Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu - uznaniu – reklamacji.
 
Postanowienia końcowe

DSS Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Sklepie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.


 
KARTY PODARUNKOWE PURITE
 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
Wydawca - DSS Sp. z o.o. z siedzibą we Komorowice (52-200) przy ulicy Mściwoja 7/1 będący wydawcą Karty Podarunkowej.
 
Salon PURITE– sklep stacjonarny PURITE (pod własną marką lub sprzedający produkty PURITE) położony na terenie Polski oraz sklep internetowy mieszczący się pod adresem www.purite.pl
 
Karta Podarunkowa – papierowy lub elektroniczny bon towarowy/bon upominkowy/bon urodzinowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w Salonach PURITE, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Karta Podarunkowa – podczas zakupu, zwrotu, reklamacji traktowana jest jak każdy inny towar zakupiony w Salonie PURITE.
 
Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 
Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie PURITE.
 
Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Salonach PURITE.
 
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 
3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach PURITE. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach PURITE w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 
4. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Salonach PURITE i na www.purite.pl.
 
5. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach PURITE wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W przypadku transakcji internetowych korzysta z unikalnego kodu zamieszczonego na Karcie Podarunkowej w formie papierowej lub elektronicznej.
 
6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 
7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Salonach PURITE.
 
8. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 6 miesięcy od dnia aktywacji. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach PURITE.
 
9. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.
 
10. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania na adres purite@putie.pl. Po upływie 6 miesięcy od aktywacji Karta Podarunkowa traci ważność a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.
 
11. Karta Podarunkowa daje możliwość JEDNOKROTNEGO dokonania zakupów w Salonach PURITE. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do dnia obowiązującego jako termin ważności Karty Podarunkowej.
 
12. Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić w każdym Salonie PURITE – jest ona jednocześnie tożsama z kwotą widniejącą na Karcie podarunkowej.
 
13. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce (w przypadku transakcji internetowych zwrotu na konto) gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 
14. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką, za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej lub w przypadku sklepu internetowego dopłaty przelewem bankowym.
 
15. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 
16. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 
17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
 
a.) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 
b.) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
 
c.) posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 
d.) w przypadku transakcji internetowych Kartą Podarunkową posiadającą błędny nieczytelny lub sfałszowany kod autoryzacyjny.
 
18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym Salonie PURITE bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy:DSS Sp. z o.o. ulica Zwycięska 12c/1 53-033 Wrocław.
 
19. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.
 
20. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego Towaru lub niewygrawerowanego elementu Towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 
21. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Salonach PURITE przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.
 
22. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w Salonie PURITE.
 
23. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 
24. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 
25. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 
26. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.purite.pl – regulamin skrócony dostępny jest wraz z zakupowaną Kartą Podarunkową na stronie www.purite.pl. Zakup Karty podarunkowej tożsamy jest z akceptacją zarówno pełnego jak i skróconego regulaminu. Użytkownik oświadcza, że znane są mu zapisy regulaminów.
 
27. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 
28. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.purite.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Jak wyłączyć pliki Cookies?

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego. 
Regulamin dotyczący zwrotu opakowań. „Chronię środowisko z PURITE”
 
W poniższym regulaminie zastosowano skróty użyte w powyższych regulaminach i stanowi on tekst jednolity.
 
Klient biorący udział w akcji "Chronię Środowisko z PURITE - Każdy Klient/Użytkownik który na własny koszt odeśle min. 2 dowolne opakowania szklane po produktach Purite (właściciel marki jak powyżej) uprawniony jest do darmowej przesyłki oraz 10% rabatu na zakupione w sklepie internetowym NOWE produkty. 
Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest możliwość zidentyfikowania odesłanych opakowań przez Purite (etykieta naklejana oryginalnie na produkt umożliwająca stwierdzenie, że opakowanie należy do PURITE) jako własne.
Opakowania muszą być puste i niebrudzące - umyte w sposób gwarntujący brak produktu wenątrz jak i zewnątrz opakowania.
 
W celu skorzystania z promocji Użytkownik/Klient zobowiązany jest do odesłania opakowań szklanych PURITE zakupionych pierwotnie (w dowolnym kanale dystrybucji) od firmy DSS Sp. z o.o. oznaczonych oryginalnie etykietami zawierającymi logo PURITE  na własny koszt, na poniższy adres:
 
DSS Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 7/1
52-200 Komorowice
 
oraz przesłania maila, informującego o fakcie wysłania przesyłki na adres poczty elektornicznej purite@purite.pl zawierającego numer przesyłki (umożliwiający śledzenie przesyłki na portalach oferowanych przez firmę kurierską/Pocztę Polską wybraną przez Klienta).

 
Po odebraniu przesyłki przez PURITE, Klient/Użytkownik realizujący program otrzymuje via mail bon zakupowy uwzględniający pokrycie przez Purite kosztów przesyłki oraz dodatkowy kod realizujący rabat kwotowy w wysokości 10% na NOWE zakupy dokonane TYLKO  w sklepie internetowym PURITE
 
Zgodnie z procedurą Klient po przesłaniu maila z numerem przesyłki przesłanej PURITE otrzymuje w zamian via mail BON ZAKUPOWY  upoważniający jedynie do darmowej przesyłki zakupionych dóbr i dodatkowo KOD gwarantujący 10% rabatu na zakupione produkty/dobra w sklepie internetowym www.purite.pl
 
Regulamin dotyczący zwrotu opakowań jest jednostronnym oświadczeniem DSS Sp. z o.o. i nie podlega żadnym innym regulacjom.
 
Właściciel marki Purite zmierza do propagowania minimalizacji szkód środowiska naturalnego poprzez współpracę ze swoimi Klientami w zakresie recyclingu.

Akcje promocyjne, kupony rabatowe, vouchery, rabaty kwotowe, bony zakupowe itd. nie łączą się ze sobą. DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo łącenia promocji. W takim przypadku w sposób jasny i precyzyjny informuje tym fakcie swoich Klientów.
 
 
 
 

Purite – NATURALNIE POLECAM

 

Każdy Klient chcący wziąć udział w akcji Purite – NATURALNIE POLECAM, zobowiązany jest udostępnić swój adres mailowy Użytkownikowi. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu mailowego przez Purite dla potrzeb realizacji udziału w kampanii.

 

Nagrodą za polecenie sklepu Purite jest jednorazowy kod rabatowy, upoważniający do rabatu wysokości 10% na zakup kosmetyków w Sklepie Purite.

 

Nowy użytkownik dokonując zakupów w Sklepie zobowiązany jest do wskazania adresu mailowego osoby polecającej z dopiskiem „naturalnie polecam” w polu: uwagi do zamówienia.

 

Po realizacji zamówienia na wskazany adres mailowy osoby polecającej w ciagu 3 dni roboczych przesłany zostanie kod rabatowy upoważniający do dokonania zakupów ze wskazanym powyżej rabatem. Kod rabatowy ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania. Rabaty nie łączą się z innymi trwającymi akcjami promocyjnymi i rabatowymi.